English / Česky

Popis položek

Popis položek věty o pracovních poměrech (MP)

ICO Identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ).
IDZAM Jednoznačný a v čase stálý kód (po dobu šetření v ISPV) fyzické osoby (zaměstnance) v rámci ekonomického subjektu.Tento kód slouží pro zpětnou vazbu mezi ekonomickým subjektem a zpracovatelskou organizací.
ROKNAR Rok narození. Formát rrrr (např. 1976).
POHLAVI Pohlaví. Muž - M, Žena - Z.
STOBC Státní občanství podle klasifikace zemí ČSÚ. Číselník CZ-GEONOM najdete na stránce Soubory ke stažení.
VZDELANI Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnance podle klasifikace vzdělání ČSÚ. Klasifikaci KKOV najdete na stránce Soubory ke stažení.
INVALD Druh invalidního důchodu. C - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35 % nejvíce však o 49%), nebo poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 50 % nejvíce však o 69%); P - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 %); Z - zaměstnanci, kteří nejsou poživateli invalidního důchodu.
MISTOVP Místo výkonu práce. Uvede se místo pracoviště daného pracovního poměru zaměstnance sjednané v pracovní smlouvě podle § 34 odst. 2 ZP vyjádřené kódem územní jednotky. Číselník LAU1 najdete na stránce Soubory ke stažení.
CZICSE Kód postavení v zaměstnání pro určení typu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem (jeho pracovním poměrem)  a ekonomickým subjektem. Číselník CZ ICSE najdete na stránce Soubory ke stažení.
CZISCO Kód klasifikace zaměstnání příslušného pracovního poměru zaměstnance podle klasifikace ČSÚ (klasifikace CZ-ISCO). Klasifikace platí od 1.1.2011 a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Pětimístný kód se přiřazuje podle převážně vykonávaného zaměstnání. Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje požku ZAMEST.
VEDOUCI Vyplní se hodnotou A v případě, že jde o vedoucího zaměstnance podle § 11 ZP, v opačném případě se vyplní N.
KONTOPD Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby podle §86 a následujících ZP. V případě, že zaměstnanec v daném pracovním poměru pracoval alespoň jeden den ve sledovaném období v režimu konta pracovní doby, uvede se A, v opačném případě se uvede N.
DOBAZAM Doba zaměstnání u současného ekonomického subjektu (včetně zaměstnání v jiných pobočkách téhož ekonomického subjektu, případně zaměstnání u předchůdce ekonomického subjektu). Uvádí se doba od prvního nástupu do zaměstnání u současného zaměstnavatele, nepřítomnost delší než jeden rok (např. rodičovská dovolená, uvolnění pro výkon veřejné funkce) se od celkové doby zaměstnání odečítá.
EVIDDNY Počet kalendářních dnů od počátku roku do konce sledovaného období, ve kterých byl zaměstnanec v daném pracovním poměru v evidenčním počtu zaměstnanců.
KONECEP Poslední den v evidenčním počtu. Vyplňuje se hodnotou nula, pokud je zaměstnanec v daném pracovním poměru v evidenčním počtu poslední den sledovaného období a zároveň první den následující po sledovaném období. Jinak se vyplňuje datum posledního dne, ke kterému byl zaměstnanec v evidenčním počtu. Datum se vyplňuje ve formátu rrrrmmdd, r-rok, m-měsíc, d-den (např. 20090218).
FONDSTA Stanovený fond je plánovaný hodinový fond pracovní doby pro pracovní pozici zaměstnance daného pracovního poměru (při plném pracovním úvazku). Jedná se o kumulaci týdenní (denní) stanovené pracovní doby v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období.
FONDSJE Sjednaný fond je plánovaný hodinový fond pracovní doby zaměstnance v daném pracovním poměru v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období. Pokud zaměstnanec neměl ve sledovaném období kratší pracovní úvazek (podle § 80 ZP), bude uvedená hodnota stejná jako v položce 16 FONDSTA.
ODPRACD Odpracovaná doba zaměstnance v daném pracovním poměru (podle § 353 odst. 2 a 3 ZP) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období v hodinách včetně přesčasových hodin. Nezahrnují se neodpracované hodiny za svátky v jinak pracovní dny, i když se měsíční mzda nekrátí.
PRESCAS Počet přesčasových hodin (podle § 78 odst. 1 písm. i/ ZP) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období. Jedná se o přesčasové hodiny, za které byl poskytnut příplatek (vč. přesčasů vedoucích pracovníků odpracovaných dle ustanovení pracovní smlouvy -  ZP § 114 odst. 3), i přesčasové hodiny, za které může být v budoucnu čerpáno náhradní volno. Hodiny, za které bylo ve sledovaném období poskytnuto náhradní volno, se do přesčasu nepočítají. Hodiny náhradního volna za přesčas odpracovaný v předchozím roce se do položky PRESCAS zahrnují jako záporné (výsledná hodnota PRESCAS může být záporná).
ABSCELK Celkový počet neodpracovaných hodin v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období ze sjednaného hodinového fondu pracovní doby daného pracovního poměru zaměstnance. Např.: dovolená, svátky v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), doba překážek v práci, doba pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplacené volno, atd.
ABSPLAC Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSCELK).  
Uvedou se neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), důležitých překážek v práci na straně zaměstnance (ZP § 199, nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),  překážek v práci z důvodu obecného zájmu (ZP § 200, 203, 205) a překážek v práci na straně zaměstnavatele (ZP § 207 - 210). Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.
ABSDOVOL Počet čerpaných hodin dovolené v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSPLAC).
ABSNEMOC Počet hodin z fondu pracovní doby neodpracovaných z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (příp. karantény) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSCELK). Do této položky se nezahrnuje ošetřování člena rodiny.
ABSNEMZ Počet hodin z fondu pracovní doby neodpracovaných z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (příp. karantény), za  které se neposkytuje nemocenská dávka podle zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.). Jedná se tedy o prvních 14 dnů nemoci, kdy náhradu mzdy platí zaměstnavatel (včetně prvních 3. neplacených dnů. Počet hodin uveďte v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSNEMOC).
MZDA Mzda zúčtovaná v jednotlivých měsících od počátku roku do konce sledovaného období.
Mzda podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, tzn. peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem  zaměstnanci za práci,  není-li  v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Při uplatnění konta pracovní doby uvádějte dosaženou mzdu podle § 120 odst. 2 písm. b) ZP.
POPRAV Prémie a odměny pravidelně měsíčně zúčtované se mzdou v kumulaci od  počátku roku do konce sledovaného období (z položky MZDA). Patří sem i osobní ohodnocení (osobní příplatky).
PONEPRAV Prémie a odměny nepravidelně zúčtované ve mzdě od počátku roku do konce sledovaného období (z položky MZDA). Do nepravidelných prémií a odměn se zahrnují všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány ve mzdě ve výplatním období (obvykle kalendářní měsíc). Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. platy. Nezahrnují se položky, které nejsou mzdou.
PRIPPCAS Příplatky za práci přesčas (z položky MZDA) podle § 114 ZP zúčtované za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období.
PRIPLAT

Uvádí se součet příplatků (z položky MZDA) zúčtovaných za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období. Položka zahrnuje příplatky za práci ve svátek, příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, příplatky za směnnost, příplatky za práci v noci, příplatky za práci o sobotách a nedělích, zvláštní příplatky a další příplatky. Jde o příplatky stanovené zákonem nebo vnitřním předpisem organizace nebo v kolektivní smlouvě (např. příplatky za uznané certifikáty, za zaškolování nových zaměstnanců aj.).
Osobní příplatky, které jsou pohyblivou (výkonnostní, motivační) složkou mzdy, se do položky PRIPLAT nesmí zahrnovat. Pohyblivá složka mzdy se má započítávat do pravidelných prémií a odměn (do položky POPRAV).
Příplatek za práci přesčas se uvádí samostatně v položce PRIPPCAS.

NAHRADY Náhrady mzdy zúčtované za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období. Jedná se o náhrady za dobu specifikovanou v položce  ABSPLAC. Uvedou se zde např. náhrady za dovolenou, svátky, za poskytnuté volno při  překážkách v  práci na straně zaměstnance, při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, p��i překážkách z důvodu obecného zájmu, atd. Položka neobsahuje náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
NAHRNEMZ Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karantény) placené zaměstnavatelem v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období. Neuvádějte částky vyplacené nad zákonný nárok.
POHOTOV Odměny za pracovní pohotovost podle § 140 ZP zúčtované v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období.
PRUMVYD Průměrný výdělek zjištěný pro náhrady mzdy zaměstnance v daném pracovním poměru podle § 353 a § 356 odst. 1 ZP. Jde o průměrný hodinový výdělek vypočtený z  mezd za poslední čtvrtletí sledovaného období a používaný pro výpočet náhrad mezd v následujícím čtvrtletí.