English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2022

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2022

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2022 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2022 výše 33 647 Kč. V 1. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 41 386 Kč, a zvýšila se tak o 7,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2022 výše 37 633 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 2,0 % na 40 352 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2022 o 3 986 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 034 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2022 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (7 739 Kč/měs) než v platové sféře (2 719 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2022 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (19 403 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti" (17 772 Kč/měs). Ve mzdové sféře byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd vykázán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+20,4 %) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (+15,8 %). Mezi odvětvími s alespoň 25 tisíci zaměstnanci byl nejnižší růst vykázán v odvětví „vzdělávání" (+4,9 %). Odvětví „vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 209 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání" (+3,1 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2022 mimořádné odměny 8,2 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 3,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 23,5 % mzdy) a „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla" (průměrně 23,1 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče" (průměrně 4,3 % platu) a „vzdělávání" (průměrně 2,6 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2022 ukazují tabulky MZS- T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v l. čtvrtletí 2022 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 143,4 hodiny měsíčně a v platové sféře 146,7 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2022 průměrně o 3,3 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2022 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství". V 1. čtvrtletí 2022 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 71,5 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021. Nižší, přesto významný nárůst zaznamenala ještě odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+66,5 hodiny měsíčně) a „ostatní činnosti" (+18,3 hodiny měsíčně). Pokles počtu odpracovaných hodin mezi odvětvími s alespoň l5 tisíci zaměstnanci nastal ve mzdové sféře pouze v odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství" (-0,3 hodiny měsíčně). Největší růst v počtu odpracovaných hodin byl zjištěn u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+6,7 hodiny měsíčně), pokles počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry pouze v odvětví „zdravotní a sociální péče" (-0,9 hodiny měsíčně).

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2022 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,8 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,5 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování" (5,0 hodiny měsíčně),
„zásobování vodou, činnosti související s odpady" (4,7 hodiny měsíčně) a „těžba a dobývání" (4,5 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (5,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2022 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 26,1 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,8 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" (42,9 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče" (22,8 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" (28,1 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (15,4 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat dopady epidemie COVID-19 na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

Epidemie COVID-19 se ještě částečně projevovala i v 1. čtvrtletí 2022. Ve srovnání s 1. čtvrtletí 2021 se již situace v nejvíce zasažených odvětvích, kterými byly „ubytování, stravování a pohostinství" a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti", vracela k předcovidové době. Data za 1. čtvrtletí 2022 ukazují meziroční zvýšení počtu zaměstnanců i výrazný nárůst odpracované doby.

Ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 48,0 tisíc (+1,7 %), ale stále zaostává za 1. čtvrtletím 2019 (-4,9 %, -152,0 tisíc). V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" bylo zaměstnáno stále výrazně méně lidí, než tomu bylo v 1. čtvrtletí 2019 (-19,7 %, -21,5 tisíc). V odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" je rovněž méně zaměstnanců ve srovnání s dobou před epidemií (-11,6 %, -2,6 tisíc).

Odlišná situace nastala v platové sféře, ve které v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 8,4 tisíc (+1,2 %) a převýšil tak i počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 (+2,9 %, +19,9 tisíc).

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2021 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/23/2022