English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2023

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2023

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2023 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2023 výše 36 366 Kč. V 1. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 44 615 Kč, a zvýšila se tak o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2023 výše 40 292 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,6 % na 43 378 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2023 o 3 926 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 237 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2023 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (8 249 Kč/měs) než v platové sféře (3 086 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2023 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (22 027 Kč/měs) a „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (21 793 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (+22,0 %) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+10,6 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (+4,4 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+11,3 %). Pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2023 mimořádné odměny 8,0 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 3,4 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (průměrně 29,8 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 20,5 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 3,8 % platu) a „vzdělávání“ (průměrně 3,5 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2023 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 147,5 hodiny měsíčně a v platové sféře 151,2 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2023 průměrně o 3,7 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2023 ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“. V 1. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 11,2 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022. Druhý nejvyšší nárůst zaznamenalo odvětví „ostatní činnosti“ (+8,1 hodiny měsíčně). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+6,5 hodiny měsíčně).

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2023 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,5 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování“ (4,9 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,4 hodiny měsíčně) a „těžba a dobývání“ (3,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,1 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,2 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2023 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 22,7 hodiny měsíčně, v platové sféře 18,0 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „stavebnictví“ (26,9 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (20,8 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (13,9 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (12,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2023 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/21/2023