English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2022

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2022

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, naopak v platové sféře došlo meziročně k poklesu hrubého měsíčního platu. Medián hrubé měsíční mzdy činil ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2022 výše 35 210 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 42 727 Kč, a zvýšila se tak o 6,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu poklesl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2022 na 40 638 Kč. Taktéž průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně poklesl o 3,8 % na 43 908 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2022 o 5 428 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 181 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 2. čtvrtletí 2022 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (7 517 Kč/měs) než v platové sféře (3 270 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 2. čtvrtletí 2022 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (18 127 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (15 081 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+17,2 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“ (+12,4 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „zdravotní a sociální péče“ ( 17,7 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+4,3 %), jediný pokles byl zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ ( 22,3 %).

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 2. čtvrtletí 2022 mimořádné odměny 8,0 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 8,8 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 18,1 % mzdy) a „vzdělávání“ (průměrně 12,1 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 11,0 % platu) a „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (průměrně 8,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 2. čtvrtletí 2022 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 2. čtvrtletí 2022 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 145,8 hodiny měsíčně a v platové sféře 149,8 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 2. čtvrtletí 2022 průměrně o 4 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 2. čtvrtletí 2022 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“. Ve 2. čtvrtletí 2022 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 44,5 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 2. čtvrtletím 2021. Podobně razantní nárůst zaznamenalo ještě odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+34,0 hodiny měsíčně). Mírný růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) pouze v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+0,2 hodiny měsíčně). Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „vzdělávání“, kteří odpracovali o 1,4 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 2. čtvrtletí 2022 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,9 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (5,6 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,5 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,1 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,2 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 2. čtvrtletí 2022 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 26,9 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,3 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (40,5 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (24,4 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře opět v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (26,2 hodiny měsíčně) a v platové sféře opět v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (15,7 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat vliv epidemie COVID-19 na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

Epidemie COVID-19 ovlivnila vývoj mezd a platů i ve 2. čtvrtletí 2022. Ve srovnání s 2. čtvrtletím 2021 nastala výrazná změna v nárůstu odpracované doby v nejvíce zasažených odvětvích, kterými jsou „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“.

Ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 55,8 tisíc (+1,9 %), ale stále výrazně zaostává za 2. čtvrtletím 2019. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ je zaměstnáno stále výrazně méně lidí, než tomu bylo ve 2. čtvrtletí 2019 (17,0 %, -18,7 tisíc). V odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ je rovněž méně zaměstnanců ve srovnání s dobou před epidemií ( 8,2 %, -1,9 tisíc).

V platové sféře ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 2,0 tisíc (+0,3 %) a převýšil již i počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2019 (+2,5 %, +17,7 tisíc).

Epidemie COVID-19 se významně projevila v odměnách v odvětví „zdravotní a sociální péče“, a to jak v platové, tak i ve mzdové sféře. Snížení prémií a odměn v tomto odvětví způsobilo i pokles mediánu a průměru celkového hrubého měsíčního platu. Odvětví „zdravotní a sociální péče“ je třetím nejpočetnějším odvětvím platové sféry a je v něm zaměstnána více než pětina všech zaměstnanců. Podíl prémií a odměn na hrubém měsíčním platu činil 5,5 % a oproti 2. čtvrtletí 2021 se snížil o 21,4procentního bodu. Oproti tomu hodinový výdělek v platové sféře meziročně vzrostl (průměr i medián), což je způsobeno rozložením prémií a odměn nepravidelně zúčtovaných do delšího časového období.

Výsledky šetření za 2. čtvrtletí 2022 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

9/27/2022