English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2021

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2021

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2021 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2021 výše 33 174 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 40 161 Kč, a zvýšila se tak o 8,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2021 výše 41 041 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 12,3 % na 45 567 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2021 o 7 867 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 5 406 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 2. čtvrtletí 2021 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 987 Kč/měs) než v platové sféře (4 526 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 2. čtvrtletí 2021 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (16 148 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (13 880 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+42,6 %), „činnosti v oblasti nemovitostí“ a „ostatní činnosti“ (shodně +16,8 %). Meziroční pokles průměrných mezd byl zaznamenán pouze v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ ( 2,6 %).

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+39,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví platové sféry.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 2. čtvrtletí 2021 mimořádné odměny 8,8 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 14,2 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 20,9 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 19,3 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 26,8 % platu) a „vzdělávání“ (průměrně 11,2 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 2. čtvrtletí 2021 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 2. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 142,9 hodiny měsíčně za měsíc a v platové sféře 150,1 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 2. čtvrtletí 2021 průměrně o 7,2 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 2. čtvrtletí 2021 ve mzdové sféře v odvětví „zpracovatelský průmysl“. Ve 2. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 21,2 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 2. čtvrtletím 2020. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+19,8 hodiny měsíčně) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (+17,5 hodiny měsíčně). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+13,7 hodiny měsíčně).

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 2. čtvrtletí 2021 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,0 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,5 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (6,4 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,2 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,3 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 2. čtvrtletí 2021 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 28,9 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,1 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (65,2 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (24,1 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (50,6 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (16,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat vliv epidemie COVID-19 na mzdy, platy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

První „jarní vlna“ epidemie COVID-19 začala na konci 1. čtvrtletí 2020 a celé 2. čtvrtletí 2020 bylo poznamenáno epidemií stejně jako 2. čtvrtletí 2021.

Vliv epidemie se nejvíce projevil na nárůstu mezd a platů v odvětví „zdravotní a sociální péče“. Za tímto nárůstem je především vyplacení odměn pro zdravotníky. Oproti 2. čtvrtletí 2020 se zvýšily mimořádné odměny o 9 721 Kč průměrně za měsíc ve mzdové sféře a o 12 779 Kč průměrně za měsíc v platové sféře.

Výsledky šetření za 2. čtvrtletí 2021 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

9/27/2021